Logo Reves deau

Algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden Rêves d’eau

1. De verkoper

Deze verkoopsvoorwaarden hebben betrekking tot het gebruik van de webshop van Rêves d’eau. Rêves d’eau is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 845.909.383. Het BTW nummer is BE 0845.909.383. Het ondernemingsadres is Vlierstraat 15a, 9120 Beveren.

De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop van Rêves d’eau wordt geplaatst via www.revesdeau.be.

De webshop Rêves d’eau werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden inzetten.


2. De klant

Eenieder die een bestelling plaatst op de webshop van Rêves d’eau wordt behandeld als een klant. Deze is een natuurlijk persoon en dient bovendien handelingsbekwaam te zijn.

Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 over de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.


3. De bestelling

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in. Alle producten die door Rêves d’eau worden aangeboden zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. In geen geval kan [Bedrijfsnaam] aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen van prijsaanpassingen, het niet leverbaar zijn van producten, drukfouten in prijzen, voorwaarden of beschrijvingen.

Het plaatsen van een bestelling via de webshop geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die op de webshop worden gepubliceerd. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden.

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de webshop en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.revesdeau.be. Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden, zijnde handelaars, te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij de verkoper.

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig art. 9. 

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in geval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.


4. De betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief btw en inclusief verzendkosten waarop BTW-tarieven ook van toepassing zijn.

De verzendkosten bedragen € 5,95 indien de waarde van de bestelling lager is dan €75,00 inclusief BTW. Deze kosten komen te vervallen indien de waarde van de bestelling groter is dan €75,00 inclusief BTW.

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact , Ideal, Belfius online, ING online, KBC online.
 

5. Bevestiging van de bestelling

Nadat het systeem voornoemde de betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.


6.Levering

Leveringen worden uitgevoerd door Bpost. Correcte en tijdige levering van de bestelde producten worden gegarandeerd indien de nodige informatie tijdig werd aangeleverd. De aangegeven levertermijnen zijn ter indicatie en zijn steeds afhankelijk. De gemiddelde verzendtermijn voor onze producten bedraagt tussen de 3 à 5 werkdagen. Je ontvangt steeds een bevestiging als jouw pakket verzonden werd.

Indien er sprake is van verzuim door derden van wie de levering afhankelijk is, kan Rêves d’eau daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Het is steeds mogelijk om goederen af te halen in de zaak, wanneer dit op voorhand afgesproken is.
 

7. Retour

De consument zal zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product in de originele staat en verpakking aan Rêves d’eau retourneren.

U heeft het recht uw bestelling te herroepen, zonder opgaaf van redenen, binnen een termijn van 7 kalenderdagen, vanaf de dag waarop u, of een door u aangeduide derde die niet de transporteur is, het goed fysiek in ontvangst neemt.

U verbindt zich ertoe ons het goed te retourneren, binnen een termijn van uiterlijk 7 kalenderdagen volgend op de kennisgeving van uw wens tot herroeping.

Retourkosten:

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Rêves d’eau dit bedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

De bestelling van de volgende Goederen geeft geen recht op herroeping:

De Goederen waarvan het zegel verbroken is of die beschadigd zijn na de levering en die niet kunnen worden teruggestuurd om hygiënische redenen of met het oog op de bescherming van de gezondheid.


8. Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

Bij een eerste online bestelling of reservatie dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling te plaatsen.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de webshop.


10. Aansprakelijkheid voor gebruik van de webshop

De webshop van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.


11. Bescherming van de privacy

Zie onderdeel Privacyverklaring.


12. Intellectuele eigendom

Zie onderdeel Privacyverklaring.


13. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Zie onderdeel Privacyverklaring.


14. Aansprakelijkheid babyspa

Rêves d’eau is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade. Door akkoord te gaan met de aanvang van de zwangerschapsmassage is het de dienstnemer(s) duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een medische behandeling, beoordeling of advies. Rêves d’eau is niet aansprakelijk voor ongevallen. Baby’s dienen ten alle tijden vergezeld te worden en in de gaten gehouden worden door hun ouder(s) en/of voogd.


15. Annulatiebeleid babyspa

Tot 24 uur voor de sessie kan de afspraak kosteloos verplaatst worden. Stuur ons hiervoor een berichtje via het contactformulier of neem even telefonisch contact met me op. Gelieve GEEN annulaties door te geven via Instagram of Facebook. 

Wanneer je baby tijdens de 24 uur voor je afspraak plots ziek wordt, vragen we om een doktersattest door te sturen. Dit vragen we alleen maar om misbruik tegen te gaan. Hierna kunnen we jouw afspraak ook kosteloos verplaatsen naar een ander moment.

Indien jullie niet komen opdagen of geen geldige reden hebben voor annulatie, kunnen we je  afspraak niet kosteloos verplaatsen of je reservatiegeld jammer genoeg niet retourneren. Wij treffen heel wat voorbereidingen wat betreft organisatie en nutsvoorzieningen. Wij kunnen hierop dus geen uitzonderingen maken.
 

Rêves d'eau

Mijn liefde voor baby’s groeit elke dag nog een beetje meer. Na lang nadenken en twijfelen heb ik de sprong durven wagen en verwelkom ik jullie met veel trots bij Rêves d’eau

Volg Rêves d'eau